تاییدیه ها

مجوز واحد فناور

98.1

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد (گواهی کالیبراسیون)1

2

 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 تاییدیه از مشتریان:

نیروگاه حرارتی بیستون

bisoton

نیروگاه حرارتی طوس

Doc1

صنایع روغن مارگارین

margarin

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

amirkabir

صنایع ماشین سازی اراک

3

کارخانجات گاز اکسیژن خوراکیان

4

صنایع گازی پرستلی

6